Reactie VOCM op versnellingsnota coffeeshops

VERENIGING OFFICIËLE COFFEESHOPS MAASTRICHT

Maastricht 03-03-2005

Geachte Voorzitter, Geachte leden van de Commissie,

Namens de V.O.C.M. wil ik reageren op de Collegenota “Versnelling van het coffeeshopbeleid”, welke tot doel heeft een discussie te entameren. (Zie pagina 3 onderaan.)
De V.O.C.M. meent dat de inhoud van de nota ruim voldoende aanleiding geeft tot het voeren van een discussie.
Allereerst is de V.O.C.M. blij dat in de nota een aantal van onze voorstellen geheel of gedeeltelijk terug te vinden zijn. Hieruit blijkt dat we als gesprekspartner eindelijk serieus worden genomen.

1. Gewenst beleid en mogelijke opties

Met instemming reageert de V.O.C.M. op de toekomstverwachting en toekomstvisie zoals deze op pagina 4 is verwoord. Na alcohol en tabak is cannabis het meest ingeburgerde genotmiddel in Europa. Dit gegeven heeft ertoe geleid dat in steeds meer Europese landen niet meer met strafrechtelijke middelen wordt opgetreden tegen het gebruik van cannabis. De mogelijkheid tot aankoop van cannabisproducten in de ons omringende landen is daarentegen nog steeds moeilijk, maar wel aan het liberaliseren.
Gelet op het voorgaande is het des te vreemder dat in Maastricht nog steeds wordt overwogen om ons aan dat buitenlandse beleid aan te passen, te meer daar men in de nota stelt dat de buitenlandse ontwikkelingen niet meer te stoppen zijn.
Indien de in de nota gepresenteerde logische redenering op nationaal niveau zou worden overgedragen bestaat geen enkele valide reden om over te gaan tot het invoeren van een verbod van cannabis verkoop aan niet ingezetenen. Met de nog niet gedefinieerde term “ingezetenen” wordt vergeefs geprobeerd te verhullen dat het hier gaat om “buitenlanders”. (Zie bladzijde 7 helemaal bovenaan.) Al in 1994 heeft de bestuursrechter in Almelo geoordeeld dat een verbod van de verkoop van cannabis aan buitenlanders in strijd is met het recht, omdat ook een overheid niet mag discrimineren.

Het verlenen van medewerking aan het “project Donner” is een heilloze weg. Burgemeester Leers heeft bij diverse gelegenheden getracht een juridische onderbouwing van de minister te verkrijgen. Ook heeft hij garanties voor de gemeente Maastricht gevraagd, omdat bij handelen
“tegen ieder beten weten in” gigantische schadeclaims in het verschiet liggen. Wat heeft hij concreet van minister Donner gekregen? Niets meer dan loze beloften.
Overigens verbaast het ons dat de burgemeester zich zorgen maakt over schadeclaims, maar niet praat over de te verwachten spectaculaire toename van de illegale verkooppunten en de daarmee gepaard gaande overlast voor de burgers.

Wij hechten eraan te benadrukken dat de leden van de V.O.C.M. slechts bereid zijn een onder ad 6 op pagina 7 beschreven tijdrovend en kostbaar systeem te implementeren indien uitdrukkelijk afstand wordt genomen van het “project Donner”. Op geen enkele wijze mag de indruk ontstaan dat de Maastrichtse coffeeshophouders vrijwillig medewerking zullen verlenen aan een systeem waarmee de verkoop van cannabis aan niet ingezetenen c.q. buitenlanders aan banden kan worden gelegd. Dit standpunt dwingt tot een uitdrukkelijke en principiële keuze. Wil de gemeente Maastricht beleidsmatig een koers varen die op haar eigen visie is gebaseerd of op die van minister Donner?
2. Verplaatsingen, fusies en nieuwe vergunningen

Betreffende verplaatsing ad 1 op pagina 5 kan de V.O.C.M. u verzekeren dat geen enkele exploitant een verplaatsing richting grens zal overwegen als de dreiging van de pilot Donner niet van de tafel is. Geen enkele ondernemer zal willen investeren als niet zeker is dat zijn/haar investering zó maar teniet kan worden gedaan.

Over ad 7 op pagina 7 kunnen wij kort zijn. Om aanvullende eisen te stellen is geen nieuwe vergunning vereist. Als de burgemeester dwingendrechtelijk zaken wil regelen, die de meeste leden overigens in de praktijk al op vrijwillige basis hebben geregeld, kan hij dat op ieder gewenst moment doen. Juridisch heeft hij daartoe ruim voldoende middelen.

De V.O.C.M. heeft de mogelijkheid van fusie geopperd, zodat de burgemeester een mogelijkheid heeft om het aantal coffeeshops versneld te doen verminderen. Geen van de leden zal zijn medewerking aan een fusie verlenen als de nieuw te verlenen vergunning niet van meet af aan ten name van beide gefuseerde vergunninghouders kan worden gesteld. Ook dient te worden stilgestaan bij de bedrijfsvloeroppervlakte van de na fusie nieuw te vestigen coffeeshop.
Per saldo moeten de nieuwe vergunningenhouders er niet op achteruit hoeven te gaan. Zo lang deze eisen niet worden ingewilligd, zal langs de weg van fusie geen vermindering van het aantal coffeeshops worden bereikt.

Indien u een voorstander bent van vermindering van het aantal coffeeshops door middel van fusie moeten de randvoorwaarden zoals voorgesteld door de V.O.C.M. worden toegepast.

3. Overlast

Maastricht is op één na de veiligste stad van Nederland. Het is een schone stad met een uitstekend winkelklimaat. Uit de gevoerde veiligheidsdebatten blijkt dat de burger geen overlast van coffeeshops zelf ervaart. Desondanks moet de V.O.C.M. tot haar ongenoegen opnieuw vaststellen dat de gedoogde coffeeshops in de collegenota worden aangewezen als een bron van grote overlast. Deze stelling kan niet worden onderbouwd.

Drugsoverlast wordt niet veroorzaakt door gedoogde coffeeshops, maar door illegale niet gereguleerde drugshandel. Voor de structurele aanpak van straathandel en illegale verkooppunten wordt onvoldoende tijd en mankracht vrijgemaakt door gemeente en politie.
4. Intensievere controle op softdrugs gebruik op straat.

De nota stelt op pagina 6 ad 4 dat het roken van een joint op straat een voortdurende bron van ergernis en overlast zou zijn. Een samenleving die het roken van een sigaret op straat en het drinken van alcohol op een terras niet overlastgevend vindt kan zich niet op een ander standpunt gaan stellen betreffende het roken van een joint. Het is in het geheel niet aanstootgevend en leidt tot geen enkele overlast. Wel leidt het er toe dat er minder politie ambtenaren zich bezig kunnen houden met opsporing van illegale handel waar volgens de nota de prioriteit zou moeten liggen.
Marc Josemans
Voorzitter V.O.C.M.

Postbus 165, 6200 AD Maastricht, Tel. 06-53519557, Fax 084-7164070, www.vocmonline.nl, KvK z.Limburg 14067028

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *